Yargıtay - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi

2021/1869 Esas 2021/1509 Karar
Karar Tarihi: 26.10.2021
Yargıtay

T.C.

İSTANBUL

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

13. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO: 2021/1869 Esas

KARAR NO: 2021/1509 Karar

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

B Ö L G E A D L İ Y E M A H K E M E S İ K A R A R I

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ: BAKIRKÖY 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TARİHİ: 02/09/2021 Tarihli Ek Karar

NUMARASI: 2021/229 D.iş Esas 2021/233 D.iş Karar

DAVANIN KONUSU: İhtiyati Haciz

KARAR TARİHİ: 26/10/2021

İlk derece Mahkemesinde yapılan inceleme sonucunda verilen karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuş olmakla dava dosyası incelendi:

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMASININ ÖZETİ: İhtiyati haciz talep eden dava dilekçesi ile, müvekkili hamili olduğu 10/09/2020 vade tarihli 14.000,00 Euro bedelli bono ile 142.660,00TL yönünden ihtiyati haciz kararı verilmesini talep etmiştir. İlk derece mahkemesi 11/08/2021 tarih ve ve 2021/229 D.İş Esas - 2021/233 D.İş Karar sayılı kararı ile, talebin ... Limited Şirketi yönünden %15 teminatla kabulü ile yukarıda hüviyeti yazılı alacaklının borçlulardan alacağı olan 142.660,00TL'nin tahsilinin ifasının temini bakımından vaki isteği İİK 257. Maddesinin 1 Fıkrası uygun bulunan alacak rehinle temin edilmemiş ve diğer tarafla üçüncü şahısların muhtemel zarar ve ziyanlarına kafi teminatta alınmış bulunduğundan adı geçen borçluların yukarıda gösterilen malları ile alacaklarının; İİK da muayyen tahditler dairesinde ihtiyaten haczine ileride haksız çıkacak tarafa tahmil edilmek üzere alacaklı lehine 910,00-TL vekalet ücreti tayinine, ... yönünden talebin reddine karar verilmiştir. İhtiyati hacze itiraz eden vekili itiraz dilekçesi ile, bahse konu bonodan dolayı müvekkilinin borcu bulunmadığını, mükerrer haciz uygulandığını iddia ederek, ihtiyati hacze konu kararın Bakırköy ...İcra Müd. ... Esas sayılı dosyası ile ihtiyati haciz takibi ile infaz edildiği ancak İİK 264/1 maddesinde belirtilen emredici hüküm ile belirtilen 7 günlük süre içinde esasa ilişkin takibe geçilmemiş olduğundan, yine mükerrer olarak ve takip talebinde ihtiyati hacze konu hiçbir bildirim ve dayanak olmaksızın Küçükçekmece ...icra Dairesi ... Esas sayılı dosyası ile başka bir yargı mercisinde açılan takibinde sayın mahkemenizden alınan ihtiyati haciz kararının devamı niteliğinde takip talebi olduğundan bahsedilemeyeceği için ihtiyati haciz kararının kaldırılması gerektiğini, İhtiyati haciz kararının tatbik edilmesi ve müvekkilinin menkul mallarının haczedilmesi üzerine Bakırköy 1.asliye Ticaret mahkemesinin 2021/673 esas sayılı dosyası ile menfi tespit davası açılmış olup mahkemenin İİK 72/3 maddesi uyarınca icra baskısı altında müvekkili tarafından icra veznesine yatırılacak paranın alacaklıya ödenmemesi konusunda ihtiyati tedbir kararı alındığını, ihtiyati haciz kararının işleme konmasından kaynaklı müvekkilinin uğradığı zararların ihtiyati haciz kararı talep eden tarafından yatırılan teminat üzerinden karşılanmasını, ihtiyati haczin işleme konduğu Bakırköy ...İcra Müd. ... Esas sayılı dosyasına yapılan ödemelerin borçlu gözüken müvekkiline iadesi için keyfiyetin bildirilmesini, yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ: İlk Derece Mahkemesi 02/09/2021 tarih ve 2021/229 D.İş Esas - 2021/233 D.İş Karar sayılı ek kararında; '...İİK.'nın 265. Maddesi gereğince borçlu, kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı itirazda bulunabilir. Borçlu taraf Küçükçekmece İcra Dairesinde başlatılan esas takibin mükerrer takip niteliğinde olduğunu belirtmişse de icra daireleri arasındaki yazışmalardan ve takip dosyası içeriklerinden takibin mükerrer olmadığı, Bakırköy ... İcra Dairesindeki takibin ihtiyati haciz üzerine başlatılan takip olduğu, esas takibe yetkili Küçükçekmece ... İcra Dairesinde geçildiği, ileri sürülen itiraz nedenlerinin İİK'da öngörülen itiraz sebeplerinden olmadığı anlaşılmakla ...'gerekçesi ile, İhtiyati hacze itiraz edenin ihtiyati hacze itirazının REDDİNE, karar verilmiş ve karara karşı ihtiyati hacze itiraz eden vekili tarafından istinaf başvurusunda bulunulmuştur.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ: İhtiyati hacze itiraz eden vekili istinaf dilekçesi ile, İhtiyati Haciz talep eden şirket vekilince müvekkili aleyhine ilk derece mahkemesinin 2021/229 d.iş sayılı ihtiyati haciz kararına istinaden Bakırköy ...İcra Müd. ... Esas sayılı dosyası ile ihtiyati haciz takibi başlatıldığını, vekilinin talebi gereği yazılan talimat neticesinde Küçükçekmece ...İcra müdürlüğünün ... talimat sayılı dosyası ile 18.08.2021 tarihinde müvekkilim adresinde bulunan menkul malları üzerinde fiili haciz işlemi gerçekleştirildiğini, İhtiyati haciz kararının tatbik edilmesi müvekkilinin menkul mallarının haczedilmesi üzerine Bakırköy 1.asliye Ticaret mahkemesinin 2021/673 esas sayılı dosyası ile menfi tespit davası açılmış olup mahkemenin İİK 72/3 maddesi uyarınca icra baskısı altında müvekkil tarafından icra veznesine yatırılacak paranın alacaklıya ödenmemesi konusunda ihtiyati tedbir kararı alındığını, Bakırköy 1.Asliye Ticaret mahkemesi dosyasına ihtiyati haciz bedelinin %15 olan 21.399,00 TL teminat yatırılmış, yine icra baskısı altında Bakırköy ...İcra Müdürlüğü ... Esas sayılı ihtiyati haciz dosyasında hesap edilen borcun tamamı olan 144.101,80 TL dosya hesabına yatırıldığını, İhtiyati haciz taleb eden vekili 18.08.2021 tarihi olan ihtiyati haczin fiilen gerçekleştirilmesi üzerinden 7 gün geçmiş olmasına rağmen İİK 264/1 maddesine aykırı olarak ihtiyati haciz kararına ilişkin takip talebinde bulunmamış esas takibe geçmediğini, Ancak diğer taraftan İhtiyati haciz taleb eden vekili kötü niyetle ihtiyati haciz kararını icraya koyduğu dosyadan değilde İhtiyati hacze konu kambiyo senedini mükerrer olarak ve takip talebinde ihtiyati hacze konu hiçbir bildirim ve dayanak olmaksızın Küçükçekmece ...icra Dairesi ... Esas sayılı dosyası ile yeni bir icra takibi başlattığını, Aynı kambiyo senedine dayalı mükerrer olarak yapılan ikinci takip ile müvekkili tekrar haciz tehdidi altında bulunduğundan Bakırköy 1.asliye Ticaret mahkemesinin 2021/673 esas sayılı dosyası menfi tespit davasından daha önce alınmış olan İİK'nın 72/3 maddesi gereği tedbir kararının Küçükçekmece ...icra Dairesi ... Esas sayılı icra dosyası kapsamasına ilişkin ek karar verilmesini talebi söz konusu Küçükçekmece ...icra Dairesi ... Esas sayılı icra takibi dosyasının dava dosyasına konu olmadığından talebin reddine kararı verildiğini, İhtiyati hacze konu karar Bakırköy ...İcra Müd. ... Esas sayılı dosyası ile ihtiyati haciz takibi ile infaz edildiği, ancak İİK 264/1 maddesinde belirtilen emredici hüküm ile belirtilen 7 günlük süre içinde esasa ilişkin takibe geçilmemiş olduğundan, yine mükerrer olarak ve takip talebinde ihtiyati hacze konu hiçbir bildirim ve dayanak olmaksızın Küçükçekmece ...icra Dairesi ... Esas sayılı dosyası ile başka bir yargı mercisinde açılan takibinde yerel mahkemeden alınan ihtiyati haciz kararının devamı niteliğinde takip talebi olduğundan bahsedilemeyeceği için ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına ilişkin talebin 02.09.2021 tarihinde yapılan duruşmada reddedilmiş olup usul ve yasaya aykırı bu karara karşı istinaf yoluna başvurma zarureti hasıl olduğunu, İleri sürerek istinaf başvurusunun kabulü ile, ilk derece mahkemesi ek kararının istinaf incelemesi sonucunda kaldırılmasına, yeniden yargılama yapılarak talep doğrultusunda ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına, ihtiyati haciz kararının işleme konmasından kaynaklı müvekkilinin uğradığı zararların ihtiyati haciz kararı talep eden tarafından yatırılan teminat üzerinden karşılanmasını, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: HMK'nın 355. maddesine göre istinaf incelemesi; istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırılık görüldüğü takdirde ise resen gözetilmek suretiyle yapılmıştır. Talep, ihtiyati haciz kararına itirazın reddi yönünde verilen mahkeme ek kararının kaldırılarak, itirazlarının kabulüne karar verilmesi istemine ilişkindir. İhtiyati haciz, 6100 sayılı HMK'nın 389 ve devamı maddelerinde düzenlenen ihtiyati tedbirin özel bir türüdür. Her ne kadar İİK'da düzenlenmiş ise de; HMK'nın ihtiyati tedbire ilişkin hükümleri genel hüküm niteliğinde olduğundan ihtiyati hacze ilişkin taleplerde de uygulanacağı açıktır. HMK'nın 'ihtiyati tedbir kararına karşı itiraz' başlıklı 394/2. maddesinde ihtiyati tedbir kararına karşı kararı veren mahkemeye itiraz edilebileceği düzenlenmiş, 6100 Sayılı HMK'nın 394. Maddesinin 2.fıkrasına eklenen ek cümlede ise (28.07.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7251 sayılı Kanunun 42.maddesi ile değişik ) 'esas hakkında dava açıldıktan sonra itiraz hakkında bu davaya bakan mahkemece karar verilir, ' düzenlemesi getirilmiştir. İhtiyati hacze itirazı incelemeye kararı veren mahkemenin görevli bulunduğuna ilişkin kuralın tek istisnası, ihtiyati hacze konu alacakla ilgili esas hakkında bir dava açılması halidir. İhtiyati haciz kararından sonra esastan dava açılması halinde ihtiyati hacze itirazın asıl davaya bakan mahkemece değerlendirilmesi gerekmektedir. Somut olayda muteriz vekili itiraz dilekçesinde, talebe konu bono ile ilgili talep eden aleyhine müvekkili tarafından Bakırköy 1 ATM. Nin 2021/673 Esas sayılı dosyası ile menfi tesbit davası açıldığını belirtip bu davaya ait tensip tutanağının eklendiği görülmüştür. Muterizin ihtiyati hacze itiraz tarihinin 26/08/2021 olup itiraz tarihinden önce muteriz ... LİMİTED ŞİRKETİ tarafından talebe konu bono ile ilgili talep eden alacaklı ... LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine Bakırköy 1 ATM. Nin 2021/673 Esas sayılı dosyası ile 19/08/2021 tarihinde kambiyo senedinden kaynaklı menfi tesbit davası açıldığı ve bu davanın derdest olduğu anlaşılmıştır. Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere, itiraz ve ek karar tarihinden önce ihtiyati hacze konu alacakla ile ilgili olarak Bakırköy 1 ATM. Nin 2021/673 Esas sayılı dosyası ile menfi tesbit davası açıldığı, bu durumda HMK'nın 394. Maddesinin 2. fıkrasına eklenen ek cümlede yer alan hüküm uyarınca, esas hakkında dava açıldıktan sonra itiraz hakkında bu davaya bakan mahkemece karar verilmesi gerektiği gözetilerek, ihtiyati hacze itiraz eden borçlunun itirazlarının değerlendirilmesi için dosyanın asıl davaya bakan Bakırköy 1 ATM. Nin 2021/673 Esas sayılı dosyasına gönderilmesine karar verilmesi gerekirken, itiraz hakkında esastan karar verilmesi yerinde görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, muteriz vekilinin istinaf başvurusunun usulen kabulü ile, ilk derece mahkemesinin ihtiyati hacze itirazın reddine dair 02/09/2021 tarihli ek kararının HMK'nın 355 ve 353/1-a3. maddeleri gereğince kaldırılmasına, kayıtların kapatılarak, ihtiyati hacze itiraz eden borçlunun itirazlarının değerlendirilmesi için dosyanın asıl davaya bakan Bakırköy 1 ATM. Nin 2021/673 Esas sayılı dosyasına gönderilmek üzere kararı veren ilk derece mahkemesine iadesine, kararın kaldırılma sebebine göre muteriz vekilinin istinaf sebeplerinin bu aşamada incelenmesine yer olmadığına karar verilerek, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 1-İhtiyati hacze itiraz eden ... LİMİTED ŞİRKETİ'nin (muterizin) istinaf başvurusunun KABULÜ ile; Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 02/09/2021 tarih ve 2021/229 D.İş Esas 2021/233 D.İş Karar sayılı ek kararının HMK'nın 355 ve 353/1-a3. maddeleri gereğince KALDIRILMASINA, 2-Kayıtların kapatılarak, ihtiyati hacze itiraz eden borçlunun itirazının değerlendirilmesi için dosyanın asıl davaya bakan Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/673 Esas sayılı dosyasına gönderilmek üzere kararı veren ilk derece mahkemesine İADESİNE, 3-Kararın kaldırılma sebebine göre ihtiyati hacze itiraz eden vekilinin istinaf sebeplerinin bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, 4-Karar tarihi itibariyle Harçlar Kanunu gereğince ihtiyati hacze itiraz eden tarafından yatırılan 162,10.TL istinaf kanun yoluna başvurma harcının hazineye gelir kaydına, 59,30 TL istinaf karar harcının talep halinde yatırana iadesine, 5-İhtiyati hacze itiraz eden tarafından sarf edilen 162,10.TL istinaf kanun yoluna başvurma harcı ile 37,50.TL dosyanın Bölge Adliye Mahkemesi'ne gidiş-dönüş masrafı olmak üzere toplam: 199,60.TL'nin ihtiyati haciz talep edenden alınarak ihtiyati hacze itiraz edene verilmesine, 6-Artan gider avansı olması halinde avansı yatıran tarafa iadesine, 7-Kararın ilk derece mahkemesince taraflara tebliğe gönderilmesine, Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 26/10/2021 tarihinde HMK'nın 362/1-f maddesi gereğince kesin olarak oy birliği ile karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.