Yargıtay - Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi

2018/836 Esas 2020/785 Karar
Karar Tarihi: 26.11.2020
Yargıtay

T.C. BURSA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2018/836 Esas - 2020/785

TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.

BURSA

2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2018/836 Esas

KARAR NO : 2020/785

HAKİM :

KATİP :

DAVACILAR : 1-

2-

VEKİLİ : Av.

DAVALI : 1- ..... SİGORTA A.Ş. -

VEKİLİ : Av.

DAVALI : 2-

DAVA : Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ : 25/06/2018

KARAR TARİHİ : 26/11/2020

KARAR YAZIM TARİHİ : 30/12/2020

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA VE SAVUNMA:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: Müvekkillerinin 06/11/2017 tarihinde 16 V ... plakalı otomobil ile Mahmudiye Kavşağını takiben Kurtuluş Caddesinde seyir etmekte iken aynı yönde seyir eden davalı ... idaresindeki 34 ZP ... plakalı otomobilin kendisine yanan kırmızı ışığı farketmeyerek müvekkiline ait aracı hızla çarptığını, kaza yerine gelen polis ekibince tutulan tutanakta dahi davalı ...'in olay yerinde kendisi için yanmakta olan kırmızı ışığı farketmediğini, bu nedenle kazanın meydana gelmesine sebep olduğunu beyan ettiğini, bu elim kaza sonucu müvekkillerinin her ikisinin de yaralandığını, kaza sonrası müvekkillerinin kendi imkanları ile Çekirge Devlet Hastanesine giderek tedavilerini gerçekleştirdiğini, müvekkillerinin Çarşı Polis Merkezi Amirliğine giderek davalı hakkında taksirle yaralamaya sebebiyet verme nedeniyle şikayette bulunduklarını, kaza sonrasında çarpmanın etkisiyle müvekkillerinden ...'ın sağ sol ve belinden, eşi ...'ın ise göğüs ve dizlerinden ciddi derecede yaralandıklarını, bahsi geçen yaralanmaların her ne kadar tedavi edilmeye çalışılmışsa da bu nedenlerle davacılar ... için 500,00 TL, ... için 500,00 TL olmak üzere şimdilik 1.000 Tl maddi tazminat ve davacı ... için 40.000 TL, davacı ... için 40.000 Tl olmak üzere toplam 80.000 Tl manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Güneş Sigorta Şirketi cevap dilekçesinde özetle: Müvekkili şirketçe 251125774/0 sayılı Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi ile teminat altına alınmış bulunan 34 ZP ... plakalı araç ile 16 V ... plakalı aracın karıştığı kaza neticesinde zarar gördüğünü iddia eden davacıların talepleri, hasar dosyası muhteviyatındaki belgeler üzerinden tetkik edilmiş olup, huzurdaki işbu dava haksız ve yasal dayanaktan yoksun olduğunu, davacı tarafından müvekkil şirkete usulüne uygun bir başvuru yapılmadığını, davacının maluliyet oranın tespiti bakımından dosyanın Adli Tıp 3. İhtisas Kurumuna gönderilmesi ve maluliyet raporunun Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması gerektiğini, davacıların faizin kaza tarihinden itibaren işletilmesi yönündeki taleplerinin reddi gerektiğini, Yargıtay tarafından da kabul edildiği üzere; sigorta şirketine karşı olay tarihinden itibaren faiz işletilmesi mümkün olmayıp sigorta şirketi temerrüt tarihinden itibaren tazminattan sorumlu olması gerektiğini, ancak davacı tarafından usulüne uygun bir başvuru ile müvekkil şirket temerrüte düşürülmemiş olduğundan, Sayın Mahkemenizce bir tazminata hükmedilecek olması ihtimalinde faizin dava tarihinden itibaren işletilmesi gerektiğini, bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Diğer davalılara usulüne uygun dava dilekçesi tebliğ edilmiş ancak davalı tarafından savunmada bulunulmamıştır.

DELİLLER:

Dava dilekçesi, cevap dilekçesi, tarafların karşılıklı beyan dilekçeleri, trafik kazası tespit tutanağı, hastane kayıtları, olay yeri CD görüntüleri, kamera kayıtları, sigorta poliçesi, ZMMS poliçesi, sosyal ekonomik durum araştırması, ATK raporları, bilirkişi raporu, yazılan müzekkere cevapları ve tüm dosya kapsamı.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HUKUKİ SONUÇ:

Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar sebebiyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Taraflara usulune uygun davetiye tebliğ edilerek taraf teşkili sağlanmıştır.

Dava konusu trafik kazasının gerçekleştiği mahalde bir trafik bilirkişisi eşliğinde keşif yapılmıştır.

Keşif sırasında yapılan inceleme sonucunda trafik bilirkişisinin düzenlediği 08/02/2019 havale tarihli raporda özetle: 34 ZP ... plakalı araç sürücüsü ...'in %100 oranında kusurlu olduğu, 16 V ... plakalı araç sürücüsü ...'ın kazada kusurunun bulunmadığı mütalaa edilmiştir.

Davıacıların Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına sevkedilerek, kaza tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Özürlülük ölçütü yönetmeliği hükümleri doğrultusunda davacırların sürekli ve geçici işgöremezlik durumları konusunda rapor düzenlenmesi talep edilmiştir.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından mahkememize sunulan bilirkişi raporunda özetle: 06/11/2017 tarihinde meydana geldiği bildirilen trafik kazası olayı nedenli yaralanmanın yumuşak doku zedelenmesi niteliğinde olduğu, 30/03/2013 tarih ve 28603 sayılı resmi gazetede yayınlanan Özürlülük Ölçütü Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmesinde fonksiyonel araz bırakmadan iyileşmiş olduğu, sürekli maluliyet oranı tayinine mahal olmadığı, tedavilerinin devam ettiği dönem olan iyileşme süresinin 21 güne kadar uzayabileceği mütalaa edilmiştir.

Dosya 1 aktüer bilirkişiye tevdi edilerek, dava konusu trafik kazasında yaralanan davacıların maddi tazminatının tespiti açısından rapor düzenlenmesi talep edilmiştir.

Aktüer bilirkişinin mahkememize sunmuş olduğu bilirkişi raporunda özetle: Dosyada yer alan adli raporlarda sürekli iş göremezlik tayinine yer olmadığı belirtildiğinden sadece geçici iş göremezlik ile ilgili hesabın yapıldığı, Davalı ...'ın maddi zararının 1.272,80 Tl olduğu, davalı ...'ın maddi zararının 1.254,732 Tl olduğu mütalaa edilmiştir.

Davacı vekili mahkememize sunmuş olduğu ıslah dilekçesinde: Dava dilekçemizde toplam 1.000 TL olarak talep etmiş oldukları maddi tazminat talebimizi 1.527,52 TL toplamda 2.527,52 TL olarak ıslah etmişlerdir.

Dava konusu trafik kazası sebebiyle SGK tarafından davacıya rücuya tabi bir ödeme yapılmadığı görülmektedir.

O halde toplanan delillerden somut olayda, davacı ...' ın ın sevk ve idaresindeki 16 V ... plakalı araç ile davalıların sürücüsü ve zorunlu mali sorumluluk sigortacısı olduğu 34 ZP ... plakalı araç arasında meydana gelen 06/11/2017 tarihli trafik kazasında, davacı ...' ın 16 V ... plakalı araçta yolcu olup trafik kazasının meydana gelmesinde kusuru olmadığı ve dava konusu olayda, düzenlenen kaza tespit tutanağı, kaza mahallinde yapılan keşif sonucunda düzenlenen trafik bilirkişisinin kusur raporunun hüküm kurmaya elverişli olduğundan itibar edilerek davalı sürücüsünün kırmızı ışıklı trafik işaretine uyulmaması, kavşamlara yaklaşırken hızını azaltmak, aracın yük ve teknik özelliğine görüş yol hava ve trafik durumuna göre hızın ayarlama kurullara uyulmadığından %100 oranında kusurlu olduğu, davacının kusursuz olduğu ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalından alınan maluliyet raporu ile bu raporlara göre düzenlenen gerekçeli denetime açık 18/03/2020 tarihli aktüer bilirkişinin raporuna itibar edilerek davacı ...' ın 1272,80 TL, davacı ...' ın 1254,72 TL geçici iş göremezlik zararının olduğu anlaşılmakla ıslah ile talep edilen 2527,52 TL geçici iş göremezlik zararı olduğunun ispat edildiğinden kabulune, davalı sigorta şirketine davacının 15/01/2018 tarihinde başvuru yapıldığı 8 iş günü sonra temerrüdün başladığından 26/01/2018 tarihinden itibaren, davalı sürücü yönünden tekerrüdün olayla birlikte gerçekleştiğinden kaza tarihinden itibaren yasal faiz işletilerek kararıvermek gerekmiştir

Diğer yandan davacının manevi tazminat talebi yönünden bilindiği üzere Borçlar Kanunu’nun 56.maddesi hükmüne göre hakimin özel halleri göz önüne alarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği para tutarı adalete uygun olmalıdır. Bu para tutarı asıl olarak ne tazminat ne de bir cezadır. Amacı zarara uğrayanda bir huzur duygusu doğurmak ve ruhi ızdırabını dindirmek olması nedeniyle tazminata benzer bir fonksiyonu vardır. O halde tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.6.1976 günlü ve 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’nın gerekçesinde de takdir edilecek manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden, hakim bu konuda takdir hakkını kullanır iken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.Dolayısıyla yukarıdaki açıklamalar ışığında, taraflar arasında meydana gelen davacının maluliyeti ile sonuçlanan o, tarafların kusur oranları, olayın meydana geldiği tarih, olayın meydana geliş şekli, tarafların ekonomik ve sosyal durumu, olay tarihindeki paranın alım gücü, maluliyet varlığı ve oranı değerlendirilerek davacıda oluşan acı ve elemin kısmende olsa giderilmesi amacıyla davacı ... için 1.500 TL , davacı ... için 1.500 TL manevi tazminat' ın hak ve nesafet kuralları çerçevesinde takdir edilerek manevi tazminat talebinin davalı sürücü yönünden kısmen kabulune karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.

H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlere,

1-Davanın kısmen kabul kısmen reddi ile,

A-Davacı ... için 1254,72 Tl maddi tazminat, Davacı ... için 1272,80 TL maddi tazminat olmak üzere toplam 2.527,52 TLmaddi tazminatın davalı Güneş Sigorta Şti yönünden 26/01/2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı KUTBETTİN GÖKGÖZLER yönünden kaza tarihi olan 06/11/2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine ( davalı sigorta şirketinin poliçe limiti ile sorumlu tutulması)

B- Davacıların manevi tazminat taleplerinin kısmen kabulü ile davacı ... için 1,500 TL, davacı ... için 1,500 TL olmak üzere toplam 3,000 TL manevi tazminatı davalı Kutbettin Gökgözler'den kaza tarihi olan 06/11/2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte alınarak davacıya verilmesine,

C-Fazlaya ilişkin talebin reddine,

2-Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 377,58 TL nispi karar ve ilam harcından peşin alınan 35,90 ve ıslah harcı 27,00 TL olmak üzere toplam 62,90 TL'nin mahsubu ile bakiye 314,68 TL nispi karar ve ilam harcının davalılardan müşterek ve müteselsilen alınarak ( davalı Güneş Sigorta A.Ş' nin 109,75 TL kısmından sorumlu olmak üzere) hazineye irad kaydına,

3-Davacı tarafından yapılan bilirkişi gideri 1.050,00 TL, keşif harcı 314,00 TL, keşif araç ücreti 150,00 TL, posta, talimat ve tebligat gideri 351,55 TL olmak üzere toplam 1.865,55 TL yargılama giderinden kabul ve red oranlarına göre hesaplanan 124,95 TL yargılama gideri ve peşin alınan 35,90 ve ıslah harcı 27,00 TL olmak üzere toplam 62,90 TL harç olmak üzere toplam 187,85 TL yargılama giderinin davalılardan müşterek ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

4-Davalılar tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

5-Davacıların vekil ile temsil edildiğinden maddi tazminat talebi yönünden AAÜT'ye 13. Maddesine göre davacı ... için 1254,72 TL ve davacı ... için 1272,80 TL olmak üzere belirlenen 2.527,52 TL vekalet ücretinin davalılardan müşterek ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

6-Davacıların vekil ile temsil edildiğinden manevi tazminat yönünden AAÜT'ye 13/1 Maddesine göre davacı ... için 1500 TL ve davacı ... için 1500 TL olmak üzere belirlenen 3.000,00 TL vekalet ücretinin davalı ...'den alınarak davacıya verilmesine,

7-HMK'nın 333. Maddesi gereğince kullanılmayan gider avansının hükmün kesinleşmesinden sonra ilgilisine iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren HMKnın 341. Ve 345. Maddeleri gereğince 2 haftalık yasal süre içinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 26/11/2020

Katip 146195

¸E-imzalıdır.

Hakim 125958

¸E-imzalıdır.

Güvenli elektronik imza ile onaylanmıştır.

Aslının aynı olduğu tasdik olunur.

Katip 146195

¸E-imzalıdır.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.