Yargıtay - 1. Ceza Dairesi

2021/11768 Esas 2022/3233 Karar
Karar Tarihi: 27.04.2022
Yargıtay

1. Ceza Dairesi         2021/11768 E.  ,  2022/3233 K.

'İçtihat Metni'MAHKEMESİ :Ceza Dairesi

SUÇLAR :Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralamaya teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, yağmaya teşebbüs

HÜKÜMLER :A)Bergama Ağır Ceza Mahkemesinin 19/01/2021 tarih, 2019/154 (E), 2021/8 (K) sayılı kararı;

1)Sanık ... hakkında;

a)Maktul ...'a yönelik kasten öldürme suçundan TCK'nin 37/1, 81/1, 29, 62, 53. maddeleri gereği 12 yıl 6 ay hapis cezası,

b)... ve ...'a karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan iki kez TCK'nin 81/1, 35, 29, 62, 53. maddeleri gereği 5 yıl hapis cezası,

2)Sanık ... hakkında;

a)Maktul ...'a yönelik kasten öldürme suçundan TCK'nin 37/1, 81/1, 29, 62, 53. maddeleri gereği 13 yıl 4 ay hapis cezası,

b)...'a karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81/1, 35, 29, 62, 53. maddeleri gereği 6 yıl 8 ay hapis cezası,

3)Sanık ... hakkında;

a)...'a karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK'nin 81/1, 35, 29, 62, 53. maddeleri gereği 6 yıl 8 ay hapis cezası,

b)...'a yönelik kasten yaralamaya teşebbüs suçundan TCK'nin 86/2, 86/3-e, 35, 29, 62. maddeleri gereği 625 TL adli para cezası

4)Sanıklar .... hakkında Abdulmetin'e yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan TCK'nin 37/1, 109/2, 109/3-b, 62. maddeleri gereği ayrı ayrı 5 yıl hapis cezası,

5)Sanıklar ...hakkında Abdulmetin'e yönelik yağmaya teşebbüs suçundan TCK'nin 37/1, 149/1-c-d-h, 35, 62. maddeleri gereği ayrı ayrı 7 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası,

B)İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 21/05/2021 tarih, 2021/1093 (E) ve 2021/1131 (K) sayılı

a)İsa hakkında İsmail'e yönelik kasten yaralamaya teşebbüs suçundan, istinaf başvurusunun kesinlikten reddine,

b)Sanıklar Abdulmetin ve Abdullah hakkında maktule yönelik kasten öldürme suçundan kurulan hükümlerde; katılan bakanlığın istinaf başvurusunun sıfattan reddine,

c)Sanık ... hakkında maktül ...'a yönelik kasten öldürme suçundan istinaf başvurularının sonuç cezanın 12 yıl 6 ay hapis cezası olarak düzeltilmesi suretiyle esastan reddine,

d)Sanık ... hakkında maktule yönelik kasten öldürme, .... ve ...'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, ... ve ...hakkında ...e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından istinaf başvurularının esastan reddine,

TEMYİZ EDENLER : Katılan sanık ... müdafii, sanık ... müdafii, sanık ... müdafii, katılan bakanlık vekili, katılan sanık ... müdafii, katılan sanık ... müdafii, katılan sanık ... müdafii, katılan sanık ... müdafii

TÜRK MİLLETİ ADINA

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 21/05/2021 tarih, 2021/1093 (E) ve 2021/1131 (K) sayılı kararının katılan sanık ... müdafii, sanık ... müdafii, sanık ... müdafii, katılan bakanlık vekili, katılan sanık ... müdafii, katılan sanık ... müdafii, katılan sanık ... müdafii, katılan sanık ... müdafii

tarafından 5271 sayılı CMK'nin 291. maddesinde belirtilen süre içinde temyiz edildiği anlaşılmıştır.

Dosya incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü;

Katılan sanık ... müdafiinin hükmü sanık ... hakkında kurulan mahkumiyet hükümleri ile sanıklar ....aleyhine, sanık ... müdafiinin hükmü sanık ... hakkında kurulan mahkumiyet hükümleri yönünden, sanık ... müdafiinin hükmü sanık ... hakkında kurulan mahkumiyet hükümleri yönünden, katılan bakanlık vekilinin katılan ...'ya karşı eylemi bulunan sanıklar hakkındaki hükümleri ve maktule karşı kasten öldürme suçundan kurulan hükümleri, sanık ... müdafiinin sanık ... hakkındaki mahkumiyet hükümlerini, katılan sanık ... müdafiinin sanık ... hakkında kurulan mahkumiyet hükümleri ile İsmail'e yönelik eylemleri bulunan sanıklar hakkındaki hükümleri, katılan sanık ... müdafiinin sanık ... hakkındaki mahkumiyet hükümleri ile ...e karşı eylemi bulunan sanıklar hakkındaki hükümleri, katılan sanık ... müdafiinin sanık ... hakkındaki mahkumiyet hükümleri ile ...ve İsa aleyhine hükümleri temyiz ettikleri, temyiz dilekçelerinin incelenmesinden anlaşılmakla, bu hükümlerle sınırlı yapılan incelemede;

Katılan sanık ... müdafii, katılan sanık ... müdafii, katılan sanık ... müdafii, sanık ... müdafiinin duruşmalı inceleme taleplerinin 7079 sayılı Kanun'un 94. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nin 299. maddesi uyarınca reddiyle incelemenin dosya üzerinden yapılması uygun görülmüştür.

1)Katılan ... Hizmetler Bakanlığının sanıklar... ve ... hakkında maktül ...'a yönelik kasten öldürme suçundan kurulan hükümlere yönelik temyiz istemlerinin incelenmesinde;

Katılan bakanlık vekilinin yargılamaya katılan ...'a yönelik eylemler bakımından 6284 sayılı Kanun gereği katıldığı, bu nedenle sanıklar Abdulmetin ve Abdullah hakkında maktül ...'a yönelik kasten öldürme suçundan kurulan hükümleri temyize hak ve yetkisi bulunmadığından temyiz isteminin 5271 sayılı CMK’nin 298/1. maddesi gereğince isteme uygun olarak REDDİNE,

2)Katılan sanık ... vekilinin sanıklar ....ve ...aleyhine temyiz istemlerinin incelenmesinde;

Katılan sanık ... vekilinin 31.05.2021 tarihli gerekçeli temyiz dilekçesi içeriğinden Aytekin hakkında kurulan mahkumiyet hükümleri ile sanıklar Abdullah, Abdülmetin ve İsa hakkında kurulan hükümleri temyiz ettiğini belirttiği, ancak sanıklar Abdullah, Abdülmetin ve İsa aleyhine kurulan hükümler bakımından 5271 sayılı CMK'nin 294/2. maddesine göre hükümlerin hukuki yönüne ilişkin temyiz nedeni bildirilmediği anlaşıldığından; temyiz isteminin 5271 sayılı CMK’nin 298/1. maddesi gereğince REDDİNE,

3)Sanık ... hakkında ...ve ...'e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz istemlerinin incelenmesinde;

Hükmolunan cezaların miktarı ve türü gözetildiğinde, 5271 sayılı CMK'nin 286/2-a maddesi uyarınca, ilk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları, miktarı ne olursa olsun adli para cezalarına ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararlarının temyizi mümkün olmadığından, sanık ... müdafii ile katılan ... vekilinin temyiz istemlerinin 5271 sayılı CMK'nin 298/1. maddesi uyarınca isteme uygun olarak REDDİNE,

4)Sanıklar... hakkında ...e yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz istemlerinin incelenmesinde;

Hükmolunan cezaların miktarı ve türü gözetildiğinde, 5271 sayılı CMK'nin 286/2-a maddesi uyarınca, ilk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları, miktarı ne olursa olsun adli para cezalarına ilişkin istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararlarının temyizi mümkün olmadığından, sanıklar ...müdafiileri ile katılan ... vekilinin temyiz istemlerinin 5271 sayılı CMK'nin 298/1. maddesi uyarınca isteme uygun olarak REDDİNE,

5)Katılan ... vekilinin katılan ...'e yönelik sanıklar ....ve ... aleyhine yönelttiği temyiz istemlerinin incelenmesinde;

Sanıklar ... hakkında ...'a yönelik eylemleri nedeniyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 30/05/2019 tarih, 2019/1584 Esas, 2019/1956 Karar sayılı kararı ile 5271 sayılı CMK'nin 267/1, 268/1. maddeleri gereği itiraza tabi olarak karar verildiği, anılan hükümlere karşı temyiz isteminde bulunulmuş ise de; açıklanan nedenle itiraza tabi hükümlerin temyiz incelemesi kapsamı dışında olduğu anlaşılmıştır.

Sanık ... hakkında ...'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan açılan kamu davasında eylemin kasten yaralamaya teşebbüs suçunu oluşturduğu kabulü ile kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesinde; Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 10.03.2009 tarih ve 2009/2-43 Esas - 2009/56 sayılı kararında belirtildiği üzere; kesin nitelikteki hükümlerin suç vasfına yönelik aleyhe temyiz yasa yoluna başvurulması halinde temyiz incelemesine konu olabilecekleri kabul edildiğinden, katılan ... vekilinin hükmü suç vasfına ilişkin aleyhe temyiz ettiği anlaşılmakla, işin esasına girilerek yapılan incelemede;

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 21/05/2021 tarih, 2021/1093 (E) ve 2021/1131 (K) sayılı 'istinaf başvurusunun reddine' dair kararının tüm dosya

kapsamına göre hukuka uygun olduğu anlaşıldığından; katılan vekilinin; sanık ... hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçunun sübut bulduğu, bu suçtan cezalandırılması gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddiyle, 5271 sayılı CMK’nin 302/1. maddesi gereğince isteme uygun olarak TEMYİZ İSTEMİNİN ESASTAN REDDİ ile HÜKMÜN ONANMASINA,

6)Sanıklar Abdulmetin ve Abdullah hakkında maktul ...'a yönelik kasten öldürme suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz istemlerinin incelenmesinde;

Sanıklar hakkında kasten öldürme suçundan hükmedilen hapis cezalarının beş yılın üzerinde olması nedeniyle CMK'nin 286/2-a maddesi gereğince Bölge Adliye Mahkemesi kararının temyize tabi olduğu belirlenerek yapılan incelemede;

Maktulden kaynaklanan ve sanıklara yönelen haksız söz ve davranışlarının ulaştığı boyut dikkate alındığında sanık hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası öngören TCK'nin 29. maddesi gereğince asgari oranda haksız tahrik indirimi yapılması gerektiği halde asgari oranın üzerinde haksız tahrik indirimi yapılmak suretiyle eksik ceza tayini aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 21/05/2021 tarih, 2021/1093 (E) ve 2021/1131 (K) sayılı 'sanık ... hakkında istinaf başvurusunun reddine, sanık ... hakkında istinaf başvurusunun düzeltilerek esastan reddine' dair kararının tüm dosya kapsamına göre hukuka uygun olduğu anlaşıldığından; sanık ... müdafiinin; sanığın öldürme kastı bulunmadığına, kendini koruduğuna, haksız tahrikin oranına, verilen cezanın fazla olduğuna, sanık ... müdafiinin; sanığın iştiraki bulunmadığına, suçun sübutuna yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddiyle, 5271 sayılı CMK’nin 302/1. maddesi gereğince isteme aykırı olarak TEMYİZ İSTEMLERİNİN ESASTAN REDDİ ile HÜKÜMLERİN ONANMASINA,

7)Sanıklar ... ve ... hakkında ...e yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz istemlerinin incelenmesinde;

Sanıklar hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hükmedilen hapis cezalarının beş yılın üzerinde olması nedeniyle CMK'nin 286/2-a maddesi gereğince Bölge Adliye Mahkemesi kararının temyize tabi olduğu belirlenerek yapılan incelemede;

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 21/05/2021 tarih, 2021/1093 (E) ve 2021/1131 (K) (K) sayılı 'istinaf başvurularının esastan reddi' hükmünün tüm dosya kapsamına göre hukuka uygun olduğu anlaşıldığından; sanık ... müdafii ile sanık ... müdafiinin; sanıkların suça iştirak bulunmadığına, eyleme katılmadıklarına yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddine,

Ancak;

...den kaynaklanan ve sanıklara yönelen haksız söz ve davranışların ulaştığı boyut dikkate alındığında sanıklar İsa ve Abdullah hakkında haksız tahrik nedeniyle 1/4 ile 3/4 arasında ceza öngören TCK'nin 29. maddesi gereğince asgari oranda (1/4) indirim yapılarak ceza tayin edilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde 1/3 oranında indirim yapılarak eksik ceza tayini,

Bozmayı gerektirdiğinden, katılan ... vekilinin yerinde görülen temyiz sebeplerinin kabulü ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 21/05/2021 tarih, 2021/1093 (E) ve 2021/1131 (K) sayılı hükmünün CMK'nin 302/2. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA,

8)Sanıklar Aytekin, Fatma, Ertekin, İsmail hakkında Abdulmetin'e yönelik yağmaya teşebbüs suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz istemlerinin incelenmesinde;

Sanıklar hakkında yağmaya teşebbüs suçundan hükmedilen hapis cezalarının beş yılın üzerinde olması nedeniyle CMK'nin 286/2-a maddesi gereğince Bölge Adliye Mahkemesi kararının temyize tabi olduğu belirlenerek yapılan incelemede;

Sanıklar ...hakkında Abdulmetin'e yönelik yağmaya teşebbüs suçu yönünden; Abdulmetin'in dosya kapsamı ile uyumlu olmayan soyut beyanları dışında, sanıkların üzerine atılı yağmaya teşebbüs suçundan mahkumiyetlerine yeter, somut ve inandırıcı delil bulunmadığı, atılı suçtan beraatlerine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirdiğinden, sanık ... müdafii, sanık ... müdafii, sanık ... müdafii, sanık ... müdafiinin yerinde görülen temyiz sebeplerinin kabulü ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 21/05/2021 tarih, 2021/1093 (E) ve 2021/1131 (K) sayılı hükmünün CMK'nin 302/2. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA,

Dosyanın, 28.02.2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun'un 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nin 304/2-a. maddesi gereğince “Bergama Ağır Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilamının bir örneğinin ise İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesine gönderilmek üzere” Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 27.04.2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.