Yargıtay - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi

2021/699 Esas 2021/651 Karar
Karar Tarihi: 28.04.2021
Yargıtay

T.C. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21.Hukuk Dairesi ...

T.C.

ANKARA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

21.HUKUK DAİRESİ

...

TÜRK MİLLETİ ADINA

KARAR

İNCELENEN DOSYANIN

MAHKEMESİ : ESKİŞEHİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TARİHİ : 13/01/2020

NUMARASI : ....

DAVA : Ticaret Sicil Memurunun Kararına İtiraz

TALEP : İhtiyati Tedbir

DAVA TARİHİ : 01/12/2020

KARAR TARİHİ : 28/04/2021

GEREKÇELİ KARARIN

YAZILDIĞI TARİH : 06/05/2021

Taraflar arasındaki sicil memuru kararına itiraz davası kapsamında ihtiyati tedbire ilişkin talebin yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı ihtiyati tedbir talebinin reddine yönelik olarak verilen hükme karşı ihtiyati tedbir talep eden davacı vekilince süresinde istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

TALEP

İhtiyati tedbir talep eden davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğünün 24/11/2020 tarih ve 6520 sayılı işlemine dayanak Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas ...Karar sayılı kararının henüz kesinleşmediğini, limited şirketin ortaklık yapısının değişmesi sonucunu doğuran mahkeme kararlarının ancak kesinleşmesi ile sonuç doğuracağını, hukuka aykırı olarak yapılan tescil işlemi nedeniyle müvekkili şirketin müdürlüğüne ortaklardan en az bir kişinin atanmasına dair genel kurul kararının tescil ve ilanı için 30 gün içinde başvurulmasına ilişkin dava konusu işlemin usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 24/11/2020 tarih ve 6520 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan dava kapsamında dava konusu sicil kararının uygulanmasının telafisi mümkün olmayacak zarara sebebiyet vereceğini iddia ederek karara konu tüm işlemlerin HMK'nun 389. maddesi uyarınca teminatsız olarak tedbiren durdurulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

CEVAP:

Davalı ... Sicil Müdürlüğü vekili cevap dilekçesinde özetle; Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas sayılı dava dosyasında verilen 'Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 22.11.2019 tarihli ret kararının kaldırılmasına, Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas-...Kararı sayılı kararında yer alan payların tesciline' dair hüküm kurulduğundan Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin 26/1 fıkrası gereği tescil hükmünün gereğinin yerine getirildiğini, geçici tescile ilişkin olan yönetmeliğin 40. Maddesinin bu davada uygulanmasının mümkün olmadığını, davacı TTK 37. maddesi gereği sicil kayıtlarının görünüşe güven ilkesine uygun olması gerektiğinden bahsetmiş ise de, tescil edilen hususların mahkeme karalarına dayanmakta olup ... E. Sayılı dosyada tescil emri bulunduğunu, sicil kayıtları ile ilan edilen hususlar arasında bir farklılığın olmadığını, sicil kayıtlarında 3. kişilerin yanılmasına sebebiyet verecek bir ilan olmadığından, aksine şirketin mevcut hukuki husumetlerini bilmeyen 3. kişilerin korunmasına sebebiyet vereceğini, yapılan tüm işlemlerin mahkeme kararlarına dayandığını, davanın esasına ilişkin bir konuda ihtiyati tedbir kararı verilemeyeceğini, hukuki ve somut gerekçesi bulunmayan ihtiyati tedbir talebinin ve davanın esastan reddine karar verilmesini istemiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

Mahkemece, ihtiyati tedbir talep eden davacının talebinin yargılamayı gerektirdiği, davanın esası hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemeyeceği gerekçesiyle ihtiyati tedbir talep eden davacı vekilinin ihtiyati tedbir isteminin reddine karar verilmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ

İhtiyati tedbir talep eden davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesinin 01/09/2020 tarih ve ... Esas-... Karar sayılı kesinleşmemiş mahkeme kararı uyarınca karşı taraf davalının işlem tesis ettiğini, bu durumun telafisi imkansız hak kayıplarına yol açacağını, davalının dava konusu işleme dayanak olarak gösterdiği 03/11/2020 tarihli re'sen tescil ve ilan işleminin iptali istemiyle şirket ortağı ... tarafından dava açıldığını, açılan davaların derdest olduğunu, Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 18/04/2019 tarihli kararı ile 'Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 28/11/2018 tarih ve ... Esas-...Karar sayılı kararına uygun olmayan hazır bulunanlar listesine dayanılarak tesis edilen 22/03/2019 tarihli genel kurulda alınan kararların tescil ve ilanı talebinin reddine' karar verildiğini, 'şirket paylarının iptali ve tespitine ilişkin son güncel ortaklık durumuna göre tescil, ilan ile dolan müdür atamasına ait tescil ve ilan işlemleri için 30 gün içinde başvuru yapılmasına dair karar verildiğini, Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 18/04/2019 tarihli kararının şirkete ... sayı numarasıyla, şirket ortaklarına ise her bir ortak için bir sayı numarası verilmek suretiyle .... şeklinde sayı numaraları verilmek suretiyle tüm ortaklara tebliğ edildiğini, Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 18/04/2019 tarihli kararının şirkete ... sayı numarasıyla, şirket müdürü ...'a da ... sayı numarasıyla tebliğ edilmesi üzerine Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 18/04/2019 tarihli kararının iptali hususunda açılan davada Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 03/07/2019 tarih ve ... E.-.... K. Sayılı kararı ile 'mahkemenin pay iptali ve tespitine yönelik ... Esas-...Karar sayılı tespit hükmü niteliğindeki hükmün kesinleşmeden infazının mümkün olmadığı, tespit ilamı niteliğindeki kesinleşmeyen karara göre davacı şirketin işlem yapmaya bu aşamada zorlanamayacağı, bu açıdan davalının söz konusu şirket ortaklar kurulu kararının tescilinin reddine ilişkin işleminin yasa ve mevzuata aykırı olduğundan dava ve birleşen davanın kabulü ile, davalı müdürlüğün ...Ltd. Şti'nin 22/03/2019 tarihli kararının iptaline, söz konusu genel kurul kararlarının tescil ve ilanına, Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 18/04/2019 tarih ve ... ve ... kararının uygulanmasının ileride telafisi mümkün olmayacak zararlara sebebiyet verebileceğinden kararlara konu tüm işlemlerin teminatsız olarak işbu kararın kesinleşmesine kadar durdurulmasına' karar verildiğini, söz konusu kararın istinaf edilmeyerek kesinleştiğini, aynı konuya ilişkin verilen bu mahkeme kararının işbu davada kesin hüküm teşkil ettiğini, kesin hüküm mevcutken dava konusu işlemin yapılmasının mümkün olmadığını, dava konusu işlemin uygulanmasının müvekkili şirket bakımından telafisi mümkün olmayan ciddi zararlara sebebiyet verdiğini, mahkemece payların iptali ile tespitine ilişkin ilam ve buna bağlı olarak dava konusu işlemin yapılması ile birlikte müvekkili şirket müdürünün ortak sıfatı kalmadığından şirketin mevcut durumda hukuka aykırı olarak müdürsüz kaldığını, müvekkili şirketin bankalarla olan işlemlerinde POS ödemeleri, kredi ve mevduat işlemleri gibi durumlarda sorun yaşadığını, bu sebeple müvekkili şirketin ticari itibarı ve mali durumunun ciddi zarar gördüğünü ileri sürerek açıklanan bu ve re'sen gözetilecek nedenlerle ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, ihtiyati tedbir talebinin kabulüne karar verilmesini istemiştir.

HUKUKİ NİTELENDİRME, DELİLLERİN VE İSTİNAF SEBEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Talep; ihtiyati tedbir istemine ilişkindir.

HMK'nun 389/1 maddesine göre, mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle bir hakkın elde edilmesi önemli ölçüde zorlaşacak ya da tamamen imkansız hale gelecek ise veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir.

HMK'nun 390/3. maddesinde tedbir talep eden taraf dilekçesinde dayandığı ihtiyati tedbir sebebini ve türünü açıkça belirtmek ve davanın esası yönünden kendisinin haklılığını yaklaşık olarak ispat etmek zorundadır.

İhtiyati tedbir kesin hükme kadar devam eden yargılama boyunca tarafların dava konusu ile ilgili olarak hukuki durumunda meydana gelebilecek zararlara karşı öngörülmüş geçici nitelikte geniş veya sınırlı hukuki korumadır.

Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesinin 28/11/2018 tarih ... Esas ...Karar sayılı kararı incelendiğinde, davacılar ... ve ... tarafından ...'ın da yer aldığı davalılar aleyhine limited şirket hisse payının iptali, tespiti, tazminat talebi ile açılan davada yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne karar verildiği, ... ... Ltd. Şirketi'ndeki ...'ın 160, ...'ın 4.160 payın 1.960 payının iptali ile bu paylardan 1.820 payının davacı ..., 300 payın davacı ...'a ait olduğunun tespitine, 2.200 payın davalı ... uhdesinde bırakılmasına karar verildiği, karara karşı davalılar ..., ... ve ... vekillerinin istinaf kanun yoluna başvurduğu, Dairemizin 17/03/2021 tarih ... Esas ... Karar sayılı kararı ile istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği, kararın henüz kesinleşmediği görülmüştür.

Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas ... Karar sayılı kararı incelendiğinde ise, davacı ... tarafından davalı ... Sicil Müdürlüğü aleyhine, Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas ...Karar sayılı kararı ile tespit edilen payların tescili talebinin reddine ilişkin 22/11/2019 tarihli kararının iptali istemiyle dava açıldığı, mahkemece yapılan yargılama sonunda davalı Sicil Müdürlüğünün ret kararının kaldırılmasına, Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas ...Karar sayılı kararında yer alan payların tesciline karar verildiği, karara karşı davacı ve davalının istinaf kanun yoluna başvurmadığı, asli müdahale talebinde bulunan ... vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulduğu, mahkemece anılan istinaf isteminin reddine ilişkin ek karar verildiği, ek karara karşı asli müdahale talebinde bulunan ... vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulduğu, Dairemizin 22/03/2021 tarih ...Karar sayılı karar ile taraf sıfatı bulanmayan ... vekilinin istinaf isteminin reddine ilişkin ek kararın usul yönünden hukuka uygun olduğu, yasada aranan başvuru şartlarının yerine getirilmediği gerekçesiyle istinaf isteminin usulden reddine karar verildiği, kararın henüz kesinleşmediği anlaşılmıştır.

Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas ... Karar sayılı dosyasında, davacılar ..., ..., ... ... ... Ltd. Şti. tarafından davalı ... Sicil Müdürlüğü aleyhine ticaret sicilinin 22/03/2019 tarihli şirketin Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas ...Karar sayılı kararıyla tespit edilen pay durumu gözetilmeden yapılan 22/03/2019 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan kararların tesciline ilişkin talebin reddine yönelik18.04.2019 tarihli ve ... ... sayılı kararlarının iptali istemiyle dava açıldığı, mahkemece yapılan yargılama sonunda Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas ...Karar sayılı kararının tespit hükmü içerdiği, kesinleşmeyen karara göre davacı şirketin işlem yapmaya zorlanamayacağı gerekçesiyle dava konusu ret kararının iptaline, davacı şirketin 22/03/2019 tarihli genel kurul kararlarının tescil ve ilanına karar verildiği, kararın kesinleşip kesinleşmediğinin dosya içeriğinden anlaşılamadığı görülmüştür.

İhtiyati tedbir talebine konu davalı ... Sicil Müdürlüğünün 24/11/2020 tarih ve .... sayılı işlemi ile ... ... ... Ltd. Şti.'ne, Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas ... Karar sayılı kararının Müdürlük tarafından 03/11/2020 tarihinde re'sen tescil ve ilan edildiği, ilgili mahkeme kararı gereğince yapılan pay devirleri sonucunda şirket ortağı olan ...'ın ortaklıklığının sona erdiği, şirket müdürlüğüne yasa gereğince ortaklardan en az birinin atanması gerektiğinden ortaklardan en az bir kişinin şirket müdürlüğüne atanmasına dair genel kurul kararının tescil ve ilanı için 30 gün içinde müdürlüğe başvurulması gerektiği bildirilmiştir.

İhtiyati tedbir talep eden davacı şirket vekilinin istinaf itirazlarına gelindiğinde, Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas ... Karar sayılı kararı ile Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesinin ... Esas ...Karar sayılı kararında yer alan payların sicile tescil ve ilanına karar verildiği, karara karşı dosyanın taraflarının istinaf kanun yoluna başvurmadığı, ilgili sıfatı ile asli müdahale talep eden ...'ın istinaf başvurusunun reddine ilişkin ek karar verildiği, ek karara karşı ilgilinin istinaf başvurusunun Dairemizce reddine karar verildiği anlaşıldığından davanın esasını çözecek şekilde ihtiyati tedbir kararı verilemeyeceği de gözetilerek ilk derece mahkemesince ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Sonuç olarak yukarıda açıklanan nedenlerle; ihtiyati tedbir isteyen davacı vekilinin, istinaf başvuru dilekçesinde yer verdiği itirazların yerinde olmamasına, kararda kamu düzenine ilişkin bir aykırılık bulunmamasına, kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olmasına göre Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/1-b-1 maddesi gereğince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekmiştir

HÜKÜM : Yukarıda Açıklanan Nedenlerle;

1-İhtiyati tedbir talep eden davacı şirket vekilinin istinaf başvurusunun HMK'nın 353/(1)-b.1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2-Alınması gerekli olan 59,30 TL harç peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına,

3-İhtiyati tedbir talep eden davacı şirket tarafından yapılan istinaf yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına,

4-İstinaf aşamasında duruşma yapılmadığından karşı taraf davalı yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda HMK'nın 362(1)-f maddesi uyarınca kesin olmak üzere dosya üzerinden oy birliği ile karar verildi. 28/04/2021

Başkan- ... Üye - ... Üye - ... Zabıt Katibi -...

... ... ... ...

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümlerine göre UYAP sistemi üzerinden elektronik imza ile imzalanmıştır.


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.