Yargıtay - Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi

2017/100 Esas 2018/365 Karar
Karar Tarihi: 30.05.2018
Yargıtay

T.C. Ankara Batı ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas - Karar No: 2017/100 Esas - 2018/365

T.C.

Ankara Batı

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

KARAR

TÜRK MİLLETİ ADINA

ESAS NO : 2017/100

KARAR NO : 2018/365

BAŞKAN :

ÜYE :

ÜYE :

KATİP :

DAVACILAR :1-

2-

3-

4-

VEKİLİ :

DAVALILAR :1-

VEKİLİ :

:2-

VEKİLİ :

DAVA : MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

DAVA TARİHİ : 02/07/2015

KARAR TARİHİ : 30/05/2018

K.YAZIM TARİHİ : 18/06/2018

Yukarıda tarafları yazılı davanın mahkememizce yapılan açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

TALEP : Davacılar vekili özetle; müvekkili ...'ın 05.03.2015 tarihinde ...plakalı aracı ile Pursaklar'dan Sincan istikametine doğru çevre yolunda seyir halindeyken, önünde seyir eden ...'in kontrolündeki ... plakalı aracın aniden yavaşlamasıyla arkadan düşük hızla çarptığını, kazadan sonra aracın 40 metre gerisine reflektör yerleştirdiğini ve gerekli ikaz tedbirlerini aldığını, aracın yanına döndüğü sırada davalılardan ...'ün kullandığı ... plakalı aracın süratli bir şekilde gelerek müvekkilinin aracına arkadan çarptığını, çarpmanın etkisiyle de bu müvekkilinin aracının önündeki araca ikinci kez çarptığını ve ikinci kazanın meydana geldiğini, ikinci kaza sonrasında müvekkili ...'ın aracın içerisinde bulunan diğer müvekkilleri ..., ... ve on aylık bebek ...'ın yaralandıklarını, küçük çocuğun kaldırıldığı hastanede vefat ettiğini bildirerek, küçük ...'ın vefatı nedeniyle anne ... için şimdilik 1.000,00TL, destekten yoksun kalma

e-imzalı e-imzalı e-imzalı e-imzalı

tazminatına ve 100.000,00TL manevi tazminata hükmedilmesini, baba ... için şimdilik 1.000,00TL destekten yoksun kalma tazminatına ve 100.000,00TL manevi tazminata hükmedilmesini, aynı evde yaşayan dede ... için 20.000,00TL manevi tazminata hükmedilmesini, kaza neticesinde davacı ...'ın ağır yaralanması nedeniyle 1.000,00TL maddi, 30.000,00TL manevi tazminata, davacı ...'ın ağır yaralanması nedeniyle 1.000,00TL maddi ve 30.000,00TL manevi tazminata hükmedilmesini, miktarlara olay tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesini talep etmiştir.

CEVAP :Davalı ... Sigorta A.Ş. vekili özetle; kazaya karışan ... plakalı aracın müvekkili şirkette 17.03.2014-2015 tarihleri arasında ... numaralı Zorunlu Mali Mesuliyet (Trafik) Sigortası poliçesi ile sigortalı olduğunu, poliçe limitinin bedeni zararlarda kişi başına azami 290.000,00TL ile sınırlandırıldığını, müvekkilinin sorumluluğunun sigortalısının kusurlu olmasına bağlı olduğunu, zarar varsa bunun aktüerya bilirkişisince hesaplanması gerektiğini, tedavi gideri isteminden sorumlu olmadıklarını, kendilerinden dava tarihinden itibaren faiz istenebileceğini savunmuştur.

Davalı ... vekili özetle; kazanın davacı tarafa ait aracın çevre yolunda duraklaması neticesinde müvekkilinin arkadan çarpması şeklinde gerçekleştiğini, kazanın oluşumunda kusurun davacı yanda olduğunu, bunun haricinde davacıların yoksun kalınan desteği ve iş göremezliği ispatlamalarının gerektiğini bildirerek, davanın reddine karar verilmesini istediklerini açıklamıştır.

DELİLLER :Davanın dayanağı olan ölümlü/yaralamalı trafik kazası tespit tutanağı, Ankara Batı .... AHM'in ....E., ....K. sayılı yetkisizlik ilamı, davacıların tedavi evrakı, davacılardan ... yönünden A.Ü. Tıp Fakültesi Adli Tıp Bölümünün düzenlediği 08.09.2017 tarihli maluliyet raporu, aynı yer tarafından davacılardan ... için düzenlenen 08.09.2017 tarihli maluliyet raporu, kusur bilirkişisinin 10.01.2018 tarihli raporu, ekonomik ve sosyal durum araştırmaları cevabı, aktüerya bilirkişisinin 28.03.2018 tarihli raporu, Ankara ... AĞCM'un ....E., ....K. sayılı dosyası kapsamı, tanık beyanı, davacılar vekilinin sunduğu 17.04.2018 tarihli bedel artırım dilekçesi ve tüm dosya kapsamı.

GEREKÇE :Dava, haksız eylem sonucu vücut bütünlüğünün ihlali nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkindir. (TBK m. 53, 54, 55 ve 56)

Davacılar, davalı yanın kusurlu eylemin sonucu meydana gelen trafik kazasında beden bütünlüğünün ihlal edildiğini, bu manada olmak üzere davacılar ... ile ...'ın yaralandığı, diğer davacıların desteği/çocuklarının vefat ettiği, bu nedenle de maddi ve manevi zarara uğradıklarını ileri sürerek maddi ve manevi tazminat talep etmişlerdir.

Davanın dayanağı olan yaralamalı ve ölümlü trafik kazası 05.03.2015 tarihinde Ankara Çevre yolunda meydana gelmiştir. Anılan tarihte ... plakalı araç şoförü davacı ... (gece vakti) otobanda seyir halindeyken önündeki ... plakalı araca çarpmış, akabinde hiç zaman kaybetmeden tedbirleri alması gerekirken buna yönelik tedbirleri almaması (dörtlüleri yakmaması, aracın gerisine reflektör koymada gecikmesi) nazara alındığında, kazanın oluşumunda %60 oranında kusurlu bulunmuş; davalı ...'ün aracını gece koşullarına göre dikkatli ve tedbirli olarak farların aydınlatma mesafesi içinde görülen tehlike karşısında emniyetle durabileceği bir hızda kullanmaması, dolayısıyla fren tedbiri ve yavaşlaması yönündeki önlemleri almaması nedeniyle kazanın oluşumunda %40 oranında kusurlu bulunmuştur.

Kazaya karışan ... plakalı araç içerisinde bulunan ... ile ... yaralanmıştır. A.Ü. Adli Tıp Kurumunun SSK Sağlık İşlemleri Tüzüğüne uygun düzenlediği anlaşılan raporlarda davacı ...'ın yaralanmasından dolayı 'vücut genel çalışma gücünden kaybetmediği, 2 (iki) ay süre ile iş göremezlik halinde kaldığı' bildirilmiş, davacı ...'ın raporunda da 'vücut genel çalışma gücünden kaybetmediği, 15 (on beş) gün iş göremezlik halinde kaldığı' açıklanmıştır.

e-imzalı e-imzalı e-imzalı e-imzalı

Davacılar ... ve ... kazada vefat eden küçük çocukları ...'ın desteğinden mahrum kaldıklarını bildirerek tazminat istemişlerdir. Küçük çocukların ileride anne ve babalarına destek olacağı sabit kabul edilmekle, talep değerlendirilmiştir.

Aktüerya bilirkişisince davacılar ... ve ...'ın destek zararlarının hesaplanması, yine kazada yaralanan ...'ın ve ...'ın iş gücü kaybı zararlarının hesaplattırılması cihetine gidilmiş, mahkememizce de benimsenen 28.03.2018 tarihli raporla; davacılardan ...'ın kızının vefatından dolayı 23.698,00TL destek zararının olduğu, davacı ...'ın da kızının vefatından dolayı 7.052,59TL destek zararının olduğu, davacı ...'ın kendi yaralanmasından dolayı 759,26TL, davacı ...'ın da 189,81TL geçici iş göremezlik zararlarının oluştuğu belirlenmiş, bu miktarlar yararlarına hüküm altına alınmıştır. Davacılar ... ve ...'ın sürekli iş göremezlik durumları olmadığından, buna yönelik tazminat istemleri de reddedilmiştir.

Davacılar manevi tazminat isteminde de bulunmuşlardır.

Tarafların ekonomik ve sosyal durumları araştırılarak belgelenmiştir.

Yukarıda açıklandığı biçimde, davalı ...'ün (tali) %40'lık kusurlu eylemi sonucu meydana gelen trafik kazasında, küçük çocuk ...'ın vefatı ve davacılar ... ve ...'ın yaralanması neticesinde, davacılarda (... hem anne olarak hemde kendi yaralanması açısından, ... baba olarak, ... dede olarak, ... kendi yaralanması açısından) meydana gelen çaresizlik ve acı nedeni ile ruh sağlıklarındaki bozulma ile tarafların sosyal ve ekonomik durumları, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 22/06/1966 tarih, 1996/70 sayılı içtihadı ile belirlenen manevi tazminat miktarının belirlenmesine ilişkin ilkeler ve Hukuk Genel Kurulunun 26/06/2004 tarihli ve 2004/370 karar sayılı içtihadı ile belirlediği caydırıcılık ilkesi ve TBK'un 56/2 maddesi düzenlemesi ihlal sonucu gözetilerek davacıların uğradığı manevi zararın giderimi amacı ile paranın satın alma gücü itibari ile belirlediği bir meblağın davalı ...'ten alınarak, davacılara verilmesi sureti ile zedelenen yaşama sevincini tazelemek, bunu yaparken felaketi özlenir kılmama, bu davalıyı ekonomik bir yıkıma sürüklemeksizin, daha dikkatli ve özenli olmaya sevketmek hedeflenerek günün ekonomik koşullarına göre takdiren davacı ... için çocuğunun vefatından dolayı 20.000,00TL, davacı ... için çocuğunun vefatından dolayı 20.000,00TL, davacı ... için kendi yaralanmasından dolayı 3.000,00TL, davacı ... için torununun vefatından dolayı 5.000,00TL, davacı ...'ın kendi yarlanmasından dolayı 1.000,00TL manevi tazminatın davalı ...'den tahsili ile davacılara verilmesine karar verilmiştir.

Hüküm altına alınan miktarlara davalılar yönünden ayrı ayrı muacceliyet tarihlerinden itibaren faize hükmedilmiştir. Davalı sigorta şirketinden istenilen manevi tazminat talebi reddedilmiştir. Maddi tazminat yönünden de sorumluluğu ZMSS poliçesi limiti ile sınırlı tutulmuştur.

Bu gerekçeye uygun aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-a) Davacılar ... ile ...'ın destekten yoksun kalma tazminatı istemlerinin KABULÜNE, davacı ... için 7.052,59TL, davacı ... için 23.698,71TL destekten yoksun kalma tazminatının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile bu davacılara verilmesine,

b)Davacılar ... ile ...'ın sürekli işgöremezlik tazminatı istemlerinin REDDİNE,

c)Davacı ...'ın geçici iş göremezlik tazminatı isteminin KABULÜNE, 759,26TL geçici işgöremezlik tazminatının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile bu davacıya verilmesine,

e-imzalı e-imzalı e-imzalı e-imzalı

d)Davacılardan ...'ın geçici işgöremezlik tazminatı isteminin KISMEN KABULÜNE, buna göre 189,81TL geçici iş göremezlik tazminatının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile bu davacıya verilmesine, bu davacının fazlaya ilişkin geçici işgöremezlik tazminatı isteminin REDDİNE,

e)Davalı sigorta şirketinin sorumluluğunun, istenen maddi tazminatlar yönünden düzenlediği poliçe limitiyle sınırlı tutulmasına,

2-a)Davalı sigorta şirketi aleyhine açılan manevi tazminat istemli davanın REDDİNE,

b)Davalı ... aleyhine açılan manevi tazminat istemli davanın KISMEN KABULÜNE, buna göre davacılardan ... için çocuğunun vefatından dolayı 20.000,00TL, davacı ... için çocuğunun vefatından dolayı 20.000,00TL, davacı ... için kendi yaralanmasından dolayı 3.000,00TL, davacı ... için 5.000,00TL, davacı ... için 1.000,00TL manevi tazminatın davalı ...'ten tahsili ile bu davacılara verilmesine, fazlaya ilişkin istemlerinin REDDİNE,

3-Hüküm altına alınan tazminatlara davalılardan ... yönünden olay tarihi olan 05/03/2015 tarihinden itibaren, davalı ... Sigorta A.Ş. Yönünden ise dava tarihi olan 02/07/2015 tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesine,

4-Harçlar Kanunu gereği alınması gereken 5.512,64TL karar ve ilam harcından, peşin alınan 970,01TL ve ıslahla alınan 98,20TL harcın mahsubu ile bakiye 4.444,43TL karar ve ilam harcının, davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye gelir kaydına, (Davalı Sigorta şirketinin sorumluluğunun poliçe limitiyle sınırlı tutulmasına)

Davacılar tarafından yatırılan 970,01TL peşin harç, 98,20TL ıslah harcı, 27,70TL başvuru harcı, 4,10TL vekalet harcı olmak üzere toplam 1.100,01TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara verilmesine, (Davalı Sigorta şirketinin sorumluluğunun poliçe limitiyle sınırlı tutulmasına)

5-Davacılar tarafından sarf edilen 1.250,00 TL bilirkişi ücreti, 298,25TL tebligat ve posta gideri ile 1.200,00TL Adli Tıp Faturası olmak üzere toplam 2.748,25TL yargılama giderinden davanın kabul ve red oranına göre hesap ve takdir edilen 708,55TL'sinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara ödenmesine, artan gider avansının karar kesinleştiğinde davacılara iadesine,

6-Maddi tazminat davası yönünden;

a-Davacılar kendilerini vekil ile temsil ettirdikleri görülmekle, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince davanın kabul oranına takdir ve hesap edilen ... için 2.934,96TL, davacı ... için 189,81TL, davacı ... için 7.052,59TL, vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara ödenmesine, (Davalı Sigorta şirketinin sorumluluğunun poliçe limitiyle sınırlı tutulmasına)

b-Davalılar kendilerini vekil ile temsil ettirdikleri görülmekle, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince davanın red oranına göre takdir ve hesap edilen ...'dan 500,00TL, davacı ...'dan 189,81TL vekalet ücretinin bu davacılardan alınarak davalılara ödenmesine,

7-Manevi tazminat davası yönünden;

a-Davacılar kendilerini vekil ile temsil ettirdikleri görülmekle, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince davanın kabul oranına göre takdir ve hesap edilen ... için 2.760,00TL, davacı ... için 1.000,00TL, davacı ... için 2.400,00TL, davacı ... için 2.180,00TL vekalet ücretinin davalı ...'den alınarak davacılara ödenmesine,

e-imzalı e-imzalı e-imzalı e-imzalı

b-Davalılar kendilerini vekil ile temsil ettirdikleri görülmekle, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince davanın red oranına göre takdir ve hesap edilen ...'dan 2.760,00TL, davacı ...'dan 1.000,00TL, davacı ...'dan 2.400,00TL, davacı ...'dan 2.180,00TL vekalet ücretinin alınarak davalılara ödenmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, istinaf kanun yolu açık olmak üzere (kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize sunulacak, yahut mahkememize gönderilmek üzere bir başka mahkemeye ibraz edilecek bir dilekçeyle istinaf kanun yoluna başvurulabileceği, istinaf incelemesinin Bölge Adliye Mahkemeleri ilgili Hukuk Dairesi tarafından yapılacağı) oy birliğiyle karar verildi. 30/05/2018

Başkan Üye Üye Katip

e-imzalı e-imzalı e-imzalı e-imzalı


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.