Yargıtay - İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi

2018/913 Esas 2021/858 Karar
Karar Tarihi: 30.11.2021
Yargıtay

T.C. İstanbul Anadolu 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO: 2018/913

KARAR NO: 2021/858

DAVA: Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 10/08/2018

KARAR TARİHİ: 30/11/2021

DAVA:Davacı vekili Mahkememize sunduğu ---- havale tarihli ve aynı tarihte harçlandırdığı dava dilekçesinde özetle: Müvekkili---- plakalı araç içerisinde yolcu olarak bulunduğunu, ağır yaralanarak maluliyete uğradığını beyanla, maluliyete uğraması nedeniyle, 6100 sayılı HMK uyarınca toplanacak delillere göre, müvekkilin maluliyet tazminatı--- belirlenerek şimdilik --- tarihinden itibaren ---- faizi ile birlikte davalıdan sorumluluğu poliçe limitleri dahilinde olmak kaydıyla tahsilini talep ve dava etmiştir.

SAVUNMA :

Davalı vekili Mahkememize sunduğu ---- havale tarihli cevap dilekçesinde özetle: Davacıya, müvekkili şirket tarafından tazminat ödendiğini, davacı vekilinin şirkete başvurusunda, mağdura ait sunmuş olduğu tüm belgelere göre müvekkil şirket tarafından, aktüer hesabı, kusur ve maluliyet oranına göre yapıldığını, aktüeryal hesaplamaya göre tazminat miktarı ----ödendiğini, davacı vekilinin ibraname imzaladığını, eksik ödemeye ilişkin açılan davanın, kötüniyetli olduğunu, poliçe kapsamında ödemesi gereken tazminatı bulunmadığından, davanın reddi gerektiğini, müvekkilinin poliçe limiti kapsamında sigortalısının kusuru oranında sorumlu olduğunu, kusur tespitinin yapılabilmesi için dosyanın ----- gönderilmesini, davacının trafik kazası sebebi ile meydana gelmiş bir maluliyetinin olup olmadığının tespitinin gerektiğini, maluliyet olması halinde sebebi ile ortaya çıkan zararlar uzman bilirkişilerce ayrı ayrı hesap edilmesi gerektiğini, hesaplanan tazminattan hatır taşımacılığı indirimi yapılması gerektiğini, faizin hatalı talep edildiğini beyanla, davacının yargılama giderleri ve vekalet ücreti taleplerinin reddi ile davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLER :

-----

----

-Davacının --- dilekçe sureti,

---

---- hakkında tanzim ettiği --- tarihli sosyal ekonomik durum araştırması tutanağı,

----- tarihli yazısı ekinde hasar dosyası ve poliçe sureti,

--- raporu,

----- sayılı maluliyet raporu,

---- tarihli raporu,

----- tarihli ek raporu,

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KANAAT :

Dava; ---- tarihinde meydana gelen tek taraflı yaralamalı trafik kazasından doğan haksız fiile dayalı olarak açılan maddi tazminat davasıdır.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, ---- tarihinde meydana gelen trafik kazasında davacının yaralanıp yaralanmadığı, yaralanmış ise maluliyet oranı, kazanın meydana gelmesinde kusur oranı, davacının zararının miktarı, faiz ve oranı, temerrüt tarihi hususlarındadır.

Tarafların dilekçelerinde bildirdikleri delilleri toplanmıştır.

Mahkememizin --- tarihli tensip tutanağı gereğince maluliyet raporu aldırılmak üzere dosyanın ---- tarihinde eksiklikler giderilerek rapor aldırılmak üzere gönderilmiştir.

----raporunda sonuç olarak: Kişinin tüm vücut engellilik oranının % 25 (yüzdeyirmibeş) olduğu, iyileşme --- olay tarihinden itibaren ----aya kadar uzayabileceği hususları beyan ve rapor edilmiştir.

Mahkememizin --- iptal kararı gereğince tekrar maluliyet raporu aldırılmak üzere dosyanın ----gönderilmesine karar verilmiş ve dosya gönderilmiştir.

----- sayılı maluliyet raporunda sonuç olarak: Kişinin tüm vücut engellilik oranının % 25 (yüzdeyirmibeş) olduğu, iyileşme ---- aya kadar uzayabileceği hususları beyan ve rapor edilmiştir.

Mahkememizin ---- tarihli celsesinde dosyanın aktüerya uzmanı bilirkişiye tevdii ile rapor aldırılmasına karar verilmiş, dosya -- tarihinde bilirkişiye tevdi edilmiş, bilirkişi --- tarihinde raporunu ibraz etmiş ve rapor taraflara tebliğ edilmiştir.

-- bilirkişi mahkememize sunduğu -- tarihli raporunda sonuç olarak:---- dikkate alınarak; kurumlar arasında ortak görüş ve uyum sağlanıncaya ve ilgili kurumlarca görüş değişikliği yapılıncaya kadar ----- olarak ---- kullanılarak --- ---yapıldığı, davalı --- tarafından dava öncesinde ---- ödeme yapıldığı, davacının hesaplanan toplam geçici ve sürekli iş göremezlik zararından yapılan ödeme güncellenerek tenzil edildiği, --- tarafından davacıya yapılan herhangi bir --- bulunmadığı, davacının zararından bu yönde herhangi bir indirimin söz konusu olmadığı, rapor/hesap itibariyle davacı kazazede---- olduğu, davacı kazazede --- hesaplanan toplam---- olduğu, yapılan ödemenin güncellenerek tenzili sonrası davacı ------olduğu, yapılan ödemenin güncellenmesi sonrası kalan bakiye teminat limiti kapsamında davacı --- --- kısmından davalı--- olduğu, aşan zarardan --- sorumluluğunun bulunmadığı hususlarında rapor sunmuştur.

Mahkememizin ---- tarihli celsesinde aktüerya uzmanı bilirkişiden ek rapor aldırılmasına karar verilmiş, dosya --- tarihinde bilirkişiye teslim edilmiş, bilirkişi --- tarihinde ek raporunu ibraz etmiş ve rapor taraflara tebliğ edilmiştir.

--- bilirkişi mahkememize sunduğu --- tarihli ek raporunda sonuç olarak: Davalı vekilinin kök rapora itirazlarının incelenerek değerlendirildiği, mahkemenin --- tarihli duruşmasındaki görevlendirmesi gereği---- raporları dikkate alınarak ayrı ayrı hesaplama yapıldığı, ---- tarafından hesap tarihi itibariyle henüz bir ---- esas alınarak yapılan hesaplamada en ----- İlamı da dikkate alınarak; ilgili kurumlarca görüş değişikliği yapılıncaya kadar yaşam tablosu olarak ----- tarafından dava öncesinde --- tarihinde davacı tarafa ----ödeme yapıldığı, davacının hesaplanan sürekli iş göremezlik zararından yapılan ödeme güncellenerek tenzil edildiği, dava dışı --- tarafından davacıya yapılan herhangi bir --- ödemesinin bulunmadığı, davacının zararından bu yönde herhangi bir indirimin söz konusu olmadığı, davacı --- --- olduğu, teminat limitini aşan zararın bulunmadığı, yapılan ödemenin yerindeliğinin takdirinin mahkemeye ait olmak üzere, ödeme tarihi esas alınarak yapılan hesaplamada; ---olduğu, yapılan ödeme ile zararın --- alınarak davacı --- ---olduğu, yapılan ödeme ile zararın ---- oranında karşılandığı, hesap tarihi esas alınarak yapılan hesaplamada; ---oranı dikkate alınarak davacı kazazede---- olduğu, yapılan ödemenin güncellenerek tenzili sonrası davacı kazazede ---- olduğu, yapılan ödemenin tenzili sonrası kalan bakiye teminat limiti kapsamında davacı kazazede --- bakiye--- kısmından davalı--- sorumlu olduğu, aşan zarardan --- bulunmadığı,--- hesaplanan --- olduğu, yapılan ödemenin güncellenerek tenzili sonrası davacı kazazede ----- olduğu, yapılan ödemenin tenzili sonrası kalan bakiye teminat limiti kapsamında davacı kazazede --- kısmından davalı------ sorumlu olduğu, teminat limitini aşan zararın bulunmadığı, takdirin mahkemeye ait olduğu hususlarında rapor beyan etmiştir.

Dosyada mevcut tüm deliller hep birlikte değerlendirilerek, hükme esas alınan ---tarihli bilirkişi ek raporu dayanak yapılarak;

Davacı --- plakalı araçta yolcu olarak bulunduğu, --- plaka sayılı dava dışı araç sürücüsü --- hakimiyetini kaybederek tek taraflı, maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası yapması neticesinde davacı-----yaralandığı,

Mahkememizce --- kaza tarihinde yürürlükte bulunan -----iptal kararına istinaden kaza tarihinde yürürlükte bulunan ---- göre ayrı ayrı maluliyet raporu aldırıldığı, mahkememizce ---tarihinde yürürlükte bulunan----- tarihinde geçirdiği trafik kazasına bağlı yaralanmasında tüm vücut engellilik oranının % 25 olduğu,--- süresinin olay tarihinden itibaren --- aya kadar uzayabileceğinin mütalaa edildiği,

Davacı hakkında ------düzenlenen maluliyet raporlarına istinaden aktüer uzmanı bilirkişiden aldırılan seçenekli rapordaki hesaplamada mahkememizce kaza tarihinde yürürlükte bulunan yönetmeliğin---- olduğu değerlendirilerek davacı--- trafik kazası nedeniyle yaralanması nedeniyle--- doğrultusunda --- göre davalı sigorta şirketi tarafından ---- ödeme tenzil edilerek ve davacı ----% 25 maluliyet oranı dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda; dava dışı ---- geçici iş göremezlik ödemesinin bulunmadığı, davacı--- hesaplanan geçici iş göremezlik zararının --- olduğu, davacı --- sürekli iş göremezlik zararının ---- olduğu, yapılan ödemenin güncellenerek tenzili sonrası davacı --- bakiye sürekli iş göremezlik zararının --- olduğu,

Mahkememizce aktüer bilirkişiden----- maluliyet raporlarına istinaden seçenekli rapor düzenlenmesinin istenildiği, aktüer bilirkişi tarafından raporun seçenekli olarak tanzim edilmediği, davacı vekili tarafından kök rapora istinaden talep artırım dilekçesi verildiği, mahkememizin bilirkişiden talep ettiği şekilde rapor aldırılmadan talep artırım talebinde bulunan davacı tarafın müktesep hak talebinin yerinde olmadığı,

Hatır taşıması yönünden davalı sigorta şirketininin talebinin kabulü ile; davacının yolcu olarak bulunduğu aracın arkadaşına ait olduğu, tatil için gittikleri ----- dönüşte kaza sonucu davacının yaralandığı, davacının yolculuk için ücret ödemediği, ayrıca davacının yolcu olduğu araç sürücüsünün kendisini ücretsiz taşımasını gerektirecek yakınlığı bulunmadığı, güncel ve ----- emsal kararlarına istinaden % 20 oranında hatır taşıması indirimi yapılarak karar verilmesinin gerektiği,

Müterafik kusur indirimi yönünden; davacının ---- plakalı araçta yolcu konumunda bulunduğu, kazanın araç sürücücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın takla atması sonucu meydana geldiği, davacı yolcunun kaza sırasında uyuduğu, davacı yolcunun kendi yaralanmasında alabileceği bir önlem bulunmadığı, ayrıca davacının kendi yaralanmasında kusurunun bulunduğu davalı sigorta şirketi tarafından dosya kapsamında usulen ispat edilemediği anlaşılmakla mütarafik kusur indirimi talebinin reddine karar vermek gerektiği,

Davalı sigorta şirketinin --- istinaden dava dışı araç sürücüsü ---- kusuru oranında, kaza tarihinde cari poliçe limiti ile sınırlı olmak kaydı ile davacı ----- tarihinde geçirdiği trafik kazası neticesinde yaralanmasından kaynaklanan geçici ve sürekli iş göremezlik zararından müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu,

Davacı---- dava öncesinde davalı sigorta şirketine başvuruda bulunduğu, davalı sigorta şirketi tarafından --- davacı--- ödeme yapıldığı, iş bu dava yönünden davalı sigorta şirketinin temerüt tarihinin ---- tarihi olduğu,

Davalı sigorta şirketine kaza tarihinde----- plakalı aracın hususi kullanımda olduğundan temerrüt tarihinden itibaren işleyecek faizin yasal faiz olduğu anlaşılmakla; davanın kısmen kabulüne dair aşağıdaki gibi karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere:

1-Davanın KISMEN KABULÜ İLE;

Talep artırım dilekçesi ile artırılan maddi tazminat talebinin kısmen kabulü ile; Talep artırımı dilekçesi ile artırılarak talep edilen ---- hatır taşıması indirimi olarak --- ---% 20 oranında --- davalı sigorta şirketinin temerrüt tarihi olan --- tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte kaza tarihinde cari --- limitleri ile sınırlı olmak kaydı ile dava sigorta şirketinden alınarak davacıya verilmesine,

2-Fazlaya dair talebin reddine,

3-Başlangıçta peşin olarak alınan 35,90 TL harcın ıslah harcı 709,00 TL ile birlikte, alınması gerekli olan 11.940,89 TL harçtan mahsubu ile bakiye 11.195,99 TL karar ve ilam harcının davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

4-Davacı tarafın yargılama sırasında yapmış olduğu başvuru harcı 35,90 TL, posta ve tebligat gideri 258,23 TL, bilirkişi ücreti 700,00 TL, olmak üzere toplam 994,13 TL yargılama masrafının, davacı yan davasında kısmen haklı çıktığından dava konusunun toplam değerinin kabulle sonuçlanan kısma oranı sonucu bulunan 837,95 TL yargılama masrafından,davalı tarafından yargılama sırasında yapılan posta ve tebligat gideri 100,00 TL yargılama masrafından kabul-ret oranına göre davacıya isabet eden 15,71 TL'nin, mahsubu ile kalan 822,24 TL'ye peşin harç 35,90 TL, ıslah harcı 709,00 TL ile birlikte, eklenerek sonuç olarak 1.567,14 TL'nin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine, dava konusunun toplam değerinin redle sonuçlanan kısma oranı sonucu bulunan 156,18 TL yargılama masrafının davacı yan üzerinde bırakılmasına,

5-Davacı taraf yargılama sırasında kendini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca 20.556,42 TL avukatlık ücretinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine,

6-Davalı taraf yargılama sırasında kendini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca 4.887,14 TL avukatlık ücretinin davacı taraftan alınarak davalıya verilmesine,

7-Karar kesinleştiğinde, HMK Gider Avansı Tarifesinin 5. maddesi uyarınca artan gider avansının davacı tarafa; davalı tarafından yatırılan ve artan delil avansının kendisine iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, diğerlerinin yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2(iki) hafta içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer yada başka bir yer Asliye Ticaret Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile başvurmak ve istinaf harç ve masraflarını karşılamak koşulu ile-------- Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolunun açık olduğu, istinaf dilekçesinde istinaf yoluna başvuru konusu edilen hususlar ile nedenlerinin belirtilmesinin gerektiği, istinaf yoluna başvurulmasının İİK'nın 36. maddesi saklı kalmak kaydıyla kararın icrasını durdurmayacağı, süresi içerisinde karara karşı istinaf yoluna başvurulmaması halinde hükmün kesin hüküm ve kesin delil oluşturacağı açıklanmak suretiyle açık duruşmada verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 30/11/2021


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.