Yargıtay - Ankara 12. Asliye Ticaret Mahkemesi

2020/493 Esas 2022/225 Karar
Karar Tarihi: 31.03.2022
Yargıtay

T.C. ANKARA 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Esas-Karar No: 2020/493 Esas - 2022/225

T. C.

A N K A R A

ASLİYE 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

YARGILAMA YETKİSİNİ KULLANAN MAHKEMEMİZCE VERİLEN KARAR

ESAS NO : 2020/493 Esas

KARAR NO : 2022/225

HAKİM : ...

KATİP : ...

DAVACI :...

DAVALILAR : ...

DAVA : Tazminat (Değer Kaybı ve Hasar Bedeli)

DAVA TARİHİ : 21/09/2017

KARAR TARİHİ : 31/03/2022

GEREKÇELİ KARAR YAZIM TARİHİ : 04/04/2022

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Değer Kaybı ve Hasar Bedeli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, ... adına kayıtlı kayıtlı 06 P 8179 plakalı araçla, davalı ... Petrol Ürünleri adına kayıtlı davalı ...'ın kullandığı ...plakalı aracın çarpışması sonucu meydana gelen çift taraflı trafik kazası sonucunda ...'un vefat ettiğini,... plakalı araç içerisinde bulunan Döndü Torun'un ise yaralanmış olduğunu, davacıya ait aracın ise Pert derecesinde ağır hasara uğramış olduğunu, davacıya ait araç hasar ve değer kaybı için 27.09.2017 tarihinde davalı sigorta şirketine başvuruda bulunulduğunu ancak davalı sigorta şirketi tarafından herhangi bir cevabın verilmediğini, kazanın ise tamamen davalı sürücü ...'dan kaynaklanmış olduğunu, davalının hızlı şekilde kavşağa yaklaşırken hızını kesmeyerek hiçbir kusuru bulunmayan mütevvefanın kullandığı araca çarpmış olduğu ve çarpmanın etkisiyle de Döndü Torun ve ...'un araçtan dışarı fırlamış oldukları, kaza tutanağında da davalı idaresindeki aracın 55 metre fren yaptıktan sonra murisin kullandığı araca sol arka kapı ve bagaj kısmından çarptığı ve toplamda 100 metre fren yaptıktan sonra durabildiğinin zaten belirtilmiş olunduğunu belirterek fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla trafik kazası nedeniyle davacıya ait 06 P 8179 plakalı araçta meydana gelen hasar bedeli ve değer kaybının 24.06.2017 olan kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar ... ve ... Petrol Ürünleri...A.Ş. vekili cevap dilekçesinde özetle; Her ne kadar davacı tarafça kazanın meydana gelmesinde davalı sürücü Necemettin Kartal'ın kusurlu olduğu belirtilmişse de bunun doğru olmadığını, müvekkili şirkete araç sürücüsünün kazanın meydana gelmemesi açısından gerekli her türlü özen ve dikkati gösterdiğini, tüm özen, dikkat ve çabalarına rağmen kazanın oluşmasına engel olamadığını, bu hususların kaza tespit tutanağından açıkça belli olduğunu, müvekkilin ve müvekkilien ait sürücüsünün meydana gelen davaya konu kazada herhangi bir kusurunun olmadığını, aksine tüm kusurun davacı tarafta olduğunu, söz konusu kaza nedeniyle müvekkili şirketin aracında büyük hasar gördüğünü ve maddi hasara uğradığını, bu hususların dinletilecek tanık ifadeleri ile de anlaşılacağını belirtilerek açılan haksız davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Sompo Sigorta A.Ş. vekili cevap dilekçesinde özetle; dava konusu kazaya karışan ...plakalı aracın davalı sigorta şirketine trafik sigorta poliçesiyle sigortalı olduğu ve sorumluluklarının da sigortalı araç sürücüsünün kusuru oranında poliçe limitiyle sınırlı olduğunu, dolayısıyla öncelikle kazanın oluşumundaki kusur oranlarının belirlenmesi gerektiğini, müvekkili şirket tarafından davaya konu aracın onarım bedeli olarak 31.720,17-TL tazminat ödemesi yapıldığını, haksız açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davacı tarafından açılan davanın Ankara ... Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/270 esas sayılı dosyası üzerinden yürütüldüğü, davanın mahkemece 30/10/2018 tarihinde mahkememizin 2017/658 esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verildiği, mahkememizce bahse konu dosya üzerinden yürütülen yargılama sırasında 08/10/2020 tarihinde yapılan duruşmada verilen tefrik kararı uyarınca davacı tarafından davalılar hakkında açılan davanın mahkememizin yukarıdaki numarasına kaydı yapılarak yargılamaya devam olunduğu anlaşılmıştır.

...Başsavcılığına, Ankara ... Ağır Ceza Mahkemesine, Ankara ... Noterliğine müzekkere yazıldığı görüldü.

Bilirkişi İbrahim Ütebey'den 24/01/2022 tarihli bilirkişi raporu aldırılmıştır.

Davacı vekili tarafından ıslah dilekçesi davalılara usulüne uygun tebliğ edilmiştir.

Dava; maddi hasarlı trafik kazası nedeni ile davacıya ait araçta meydana gelen değer kaybı ve hasar bedeli zararının davalılardan tahsili istemine ilişkindir (2918 sayılı KTK m. 85, 91; TBK m. 49).

Trafik kazası tespit tutanağı örneği, araç ve sigorta bilgilerini gösterir belgeler, müzekkere cevapları, araç satış sözleşmesi, mahkememizin 2017/658 esas sayılı dosyası içeriği, bilirkişi raporları ve diğer belgeler dosyada mevcuttur.

Trafik sigortası kural olarak üçüncü kişilere verilen gerçek zararı sigorta limiti dahilinde ve sigortalının kusuru oranında teminat altına alır. Yerleşik Yargıtay uygulamasına göre, davacıya ait aracın tamir süresince çalışamaması nedeni ile oluşan kazanç kaybı, trafik sigortası teminatı dışında kalır. Ancak meydana gelen kaza nedeni ile araçta değişen parçalar veya yapılan onarım nedeni ile meydana gelen değer kaybı gerçek zarar kalemleri arasında sayılır.

Yargıtay yerleşik uygulamasına göre, araçta meydana gelen değer kaybı gerçek zarar kalemleri arasında bulunmakta olup, trafik sigortacısı meydana gelen değer azalmasından sorumludur (Bkz. Yargıtay 17. HD 01/04/2010, 2009/9892 E, 2010/3124 K; 17 HD 05/04/2010, 2009/9892 E, 2010/3124 K,).

Davalı Sigorta şirketi tarafından, dava konusu kazaya karışan ...plakalı aracın ZMMS poliçesi ile kaza tarihini de kapsar şekilde 20.01.2017-20.01.2018 tarihleri arasında davalı sigorta şirketine sigortalı olduğu, kişi başına ölüm/sakatlık bedelinin 33.000,00 TL olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Eldeki davanın tefrik olunduğu davaya konu kaza nedeniyle mahkememizin 2017/658 esas sayılı dosyasında Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığından aldırılan 14/02/2019 tarihli rapora göre; meydana gelen kazada Müteveffa sürücü ...'un %60(Yüzde altmış) oranında kusurlu, davalı sürücü ...'ın %40 (Yüzde kırk) oranında kusurlu olduğu rapor edilmiştir.

Mahkememizce dosya üzerinden bilirkişi raporu aldırılmıştır.

Aldırılan rapora göre; davacıya ait 06 P 8179 plakalı araç sürücüsü mütevvefa ...'un, meydana gelen kazanın oluşumunda, 2918 sayılı 57/a, 57/b-4, ve 84/h maddelerinde belirtilen kural ihlalini işlemiş olmakla %75 oranında kusurlu olduğu, ...plakalı Çekici sürücüsü davalı ...'ın meydana gelen kazanın oluşumunda, 2918 sayılı KTK'nun 52/a-b maddeleri kural ihlalierini işlemiş olmakla %25 oranında kusurlu olduğu, davacıya ait ... plakalı araç Pert-Total durumunda ve hasar tutarının da 12.500,00 TL olacağı, davalılar sorumluluğunun ...plakalı Çekici sürücüsü davalı ...'ın 25 kusuru oranında olmakla (0,25x12.500,00 TL) — 3.125,00 TL olarak hesaplandığı, davalı ...Sigorta A.Ş. vekili davalı sigorta şirketi tarafından davacı tarafa 31.720,17 TL tazminat ödemesinin yapıldığı belirtildiği, dolayısıyla belirtilen ödemenin belgelenmesi halinde davacın davalılardan bakiye hasar tazminatı talebinin olmayacağı, aksi halde ise davacının davalılardan hasar tazminatı talebinin müştereken ve müteselsilen 3.125,00 TL olacağı, davacıya ait 06 P 8179 plakalı araç pert-total durumunda olmakla araçta değer kaybının söz konusu olmayacağı rapor edilmiştir.

Deliller değerlendirilmiştir.

Dosya içerisinde toplanan deliller, kaza tutanağı, bilirkişi raporu ve tüm dosya içeriğine göre; davalılardan ...Sigorta A.Ş. tarafından sigortalanan, davalı ... sevk ve idaresindeki ve davalı ... A.Ş.'nin maliki olduğu ...plaka sayılı araç ile müteveffa ...'un sevk ve idaresindeki davacıya ait 06 P 8179 plaka sayılı aracın karıştığı trafik kazası sebebiyle davacı tarafından eldeki davanın açıldığı, meydana gelen kazada sürücü ...'un sevk ve idaresindeki otomobil ile gündüz vakti meskun mahalde seyir yönüne hitap eden “DUR” Trafik işaret levhası bulunan kavşağa doğru yaklaşırken yola gereken dikkatini vermediği, kavşağa giriş yapmadan önce durup yolu kontrol edip , ana yolda seyreden araçlara ilk geçiş hakkını bırakması ve geçişini için uygun ortamı beklemesi gerekirken bu hususa riayet etmeyip durmadan, kavşağa kontrolsüzce giriş yaparak geçiş yapmak istediği esnada sol tarafındaki ana yoldan kavşağa giriş yapan ve ilk geçiş hakkına haiz çekicinin önünü kapatıp kavşak içinde önlemsizce çarpışmaları ile meydana gelen olayda, sürücünün asli kusurlarından 'Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama ' kuralını ihlal ettiğinden asli kusurlu olduğu, davalı sürücü ...'ın sevk ve idaresindeki çekici ile meskun mahalde bölünmüş iki şeritli devlet karayolunu takiben seyri sırasında olay mahalli kontrollü kavşağa geldiğinde, kavşakta doğru seyrini sürdürdüğü, seyrettiği yolun konumu itibariyle diğer sürücü idaresindeki araca göre kavşakta ilk geçiş hakkına haiz olduğu ancak olayı önlemek bakımından fren izi tespitinden ve ifadesinden anlaşılmakla meskun mahal şartlarının çok üzerinde hızla seyrettiği ve hız azaltmadan mevcut seyir hızıyla kavşağa giriş yaptığı, bu haliyle sağındaki tali yoldan çıkış yapan gördüğünü beyan ettiği araca çarpmamak için tatbik ettiği frende de hızından dolayı etkisiz kaldığı, dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı hareketiyle tali kusurlu olduğunun tespit edildiği, bu suretle yukarıda belirtilen mahkememizin 2017/658 esas sayılı dosyasında aldırılan Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen kusur oranlarına itibar edilerek kazaya karışan taraflar hakkında kusur dağılımı yapılacağı, bu suretle davacıya ait araç sürücüsünü somut dosya kapsamına uygun olarak asli kusurlu olarak tespit eden mahkememizce alınan bilirkişi raporuna kusur yüzdeleri yönünden ayrık düştüğünden itibar edilmediği, davalılar ile davalı ...sigorta şirketinin (poliçe limitleri dahilinde) kabul edilen kusur oranları gözetilerek tespit edilecek maddi zarardan birlikte sorumlu oldukları sabittir.

Kabul edilen bu kusur dağılım oranları gözetildiğinde, Ankara ... Noterliği tarafından düzenlenmiş olan araç satış sözleşmesini göre... plakalı, RENAULT marka, 1998 model, ... motor, 1062297 şase numaralı aracın davacı Mustafa Çırak tarafından alıcı ...'ye 14.06.2019 tarihinde 5.000,00 TL'ye satışının yapıldığı, dosyada bulunan aracın fotoğraflarına göre aracın hurda-pert durumda olduğu ve onarımı mümkün olmadığından davacıya ait araçtaki hasar bedelinin aracın kaza tarihindeki hasarsız 2. el piyasa rayiç değeri ile hasarlı haldeki sovtaj değeri arasındaki farktan ibaret olduğu, bilirkişi tarafından bu hesaba uygun olarak sunulan rapora göre aracın hasar bedelinin 12.500,00-TL olacağı, tarafların kusur oranları gözetildiğinde davacının 5.000,00-TL hasar bedeli talebinde bulunabileceği, değer kaybı yönündeki talebin ise aracın pert olması sebebiyle yerinde olmadığı, ödeme iddiasında bulunan davalı sigorta şirketi tarafından bu nedenle davacıya ödeme yapıldığına dair bir belge sunulmadığı anlaşıldığından sunulan ıslah dilekçesi ve taleple bağlılık ilkesi uyarınca hasar bedelinden kaynaklı 5.000,00-TL'nin davalılar ... ve ... Petrol Ürünleri A.Ş.'den kaza tarihi olan 24/06/2017, davalı ...Sigorta A.Ş'den temerrüt tarihi olan 10/10/2017 tarihinden itibaren talep gibi işletilecek yasal faiziyle birlikte müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine dair aşağıdaki şekilde karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

DAVANIN KISMEN KABULÜ ile;

1-Değer kaybı yönünden davacının maddi tazminat isteminin reddine,

2-Hasar bedelinden kaynaklı 5.000,00-TL'nin davalılar ... ve ... Petrol Ürünleri A.Ş.'den kaza tarihi olan 24/06/2017, davalı ...Sigorta A.Ş'den temerrüt tarihi olan 10/10/2017 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,

3-Alınması gereken 341,55-TL harçtan 35,90-TL peşin ve 77,00-TL ıslahla alınan harcın mahsubu ile bakiye 228,65-TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye irad kaydına,

4-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden AÜT gereğince 5.000,00-TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,

5-Davalılar kendini vekille temsil ettirdiğinden AÜT gereğince 10,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara ödenmesine,

6-Davacı tarafından yapılan yargılama gideri olarak 35,90-TL başvurma harcı 35,90TL peşin harç, 77,00-TL ıslah harcı ile 5,20-TL vekalet harcı olmak üzere toplam 154,00 TL ile,

Davacı tarafından yapılan 132,20-TL posta masrafı, bilirkişi ücreti 700,00-TL, olmak üzere toplam 832,20-TL 'nin kabul/red oranına göre hesaplanan 830,53-TL davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine, geri kalan miktarın davacı üzerinde bırakılmasına,

7-HMK 333 maddesi gereğince yatırılan gider avansından kalanın karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,

İlişkin, davacı vekilinin ve bir kısım davalılar vekilinin yüzüne karşı, davalı sigorta şirketinin yokluğunda verilen karar, dava miktarı itibariyle istinaf kanun yolu kapalı ve KESİN olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı 31/03/2022

Katip...

E-İmzalı

Hakim ...

E-imzalı


Uygulamayı Edinin

App Store'dan veya Play Store'dan uygulamamızı indirip mobil cihazınızda Kararcı deneyimi yaşayabilirsiniz.